Bezzwrotna pomoc przyznawana osobom znajdujacym się w ciężkiej sytuacji materialnej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby uprawnione do świadczeń mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej, w formie jednorazowych lub okresowych zapomóg.

Zapomoga może być przyznana jeden raz w roku. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana częściej.

Emeryci i renciści WUM o najniższych dochodach, samotni i chorzy, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi kwartalnej, której maksymalną wysokość ustala corocznie Komisja Socjalna a zatwierdza Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych.

W 2018 r. maksymalna wysokość zapomogi kwartalnej wynosi 1200 zł/ kwartał.  

Zapomogi kwartalne przyznawane są na okres jednego roku.

W celu uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej, osoba uprawniona powinna złożyć w Dziale Kadr, Sekcji Socjalnej lub Zarządzie Koła Emerytów i Rencistów podanie o przyznanie zapomogi i załączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną lub wypadek losowy.

Rodzaj i wysokość udzielonej zapomogi proponuje indywidualnie Komisja Socjalna po rozpoznaniu sprawy. Decyzje zatwierdza Kanclerz.