Ekwiwalent za samodzielnie zorganizowany wypoczynek pracowników, emerytów WUM, rencistów WUM i członków ich rodzin

Pracownik, emeryt WUM, rencista WUM oraz uprawnieni członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dofinansowania do samodzielnie zorganizowanego wypoczynku raz w roku.

O wypłatę ekwiwalentu za samodzielnie zorganizowany wypoczynek mogą się ubiegać:

1)        pracownicy, którzy wykorzystali urlop wypoczynkowy w danym roku w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych lub 14 dni roboczych,

2)        pracownicy, korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,

3)        współmałżonkowie pracowników, którzy nie osiągają własnych dochodów, a dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty corocznie ustalanej przez Komisję Socjalną,

4)        emeryci i renciści WUM,

5)        dzieci, które nie korzystały z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego,

6)        dzieci zmarłego pracownika.

Uprawnione dziecko pracownika może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku w formie:

    1. ekwiwalentu za samodzielnie zorganizowany wypoczynek,
    2. dofinansowania wypoczynku zorganizowanego potwierdzonego rachunkiem.

„Wypoczynek zorganizowany”, to: kolonie, obozy, wczasy, zimowiska, zielone szkoły, których organizatorem jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Wynajem kwatery nie jest traktowany jako zorganizowany wypoczynek.

Dzieci, których obydwoje rodzice pracują w Uczelni, premiowane są przy korzystaniu z dofinansowania do wypoczynku, dopłatami wynikającymi z najwyższej pozycji w tabeli dofinansowania

W celu otrzymania dofinansowania do wypoczynku, należy złożyć wniosek:

Wniosek z potwierdzonym terminem urlopu należy złożyć w Dziale Kadr.

 

Wypłata świadczenia następuje razem z poborami pracownika (jeśli do momentu sporządzenia listy wypłat zostanie spełniony warunek wykorzystania urlopu wypoczynkowego).

Termin ubiegania się o ekwiwalent za samodzielnie zorganizowany wypoczynek za dany rok upływa z dniem 10 stycznia następnego roku.