Nagrody Ministra Zdrowia

Zasady przyznawania nagród Ministra Zdrowia reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. 

Procedurę wystąpienia Jego Magnificencji Rektora WUM o przyznanie nagród Ministra Zdrowia inicjuje informacja Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju skierowana do Prorektorów, Dziekanów Wydziałów i Kierowników Jednostek.

Wnioski, które uzyskały rekomendację Rektorskiej Komisji, przedstawiane są Senatowi WUM, który w drodze głosowania tajnego, wyłania po jednym wniosku w każdej kategorii nagród:

  • za osiągnięcia naukowe
  • za osiągnięcia dydaktyczne
  • za osiągnięcia organizacyjne
  • za całokształt dorobku

Wzory formularzy wniosków