Sprawy kadrowe pracowników administracji, obsługi i bibliotecznych

Pracownicy administracyjni, zatrudnieni w pionach: Rektora, Prorektora ds.
Personalnych i Organizacyjnych, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,
 Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii, Prorektora ds. Klinicznych
i Inwestycji, Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Kanclerza

 

Monika Wojciechowska

(22) 57 20 395, monika.wojciechowska1@wum.edu.pl

 

Pracownicy administracji zatrudnieni w jednostkach podległych Zastępcy Kanclerza, Kwestorowi, Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji oraz pracownicy Dziekanatów: I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

Urszula Polech

(22) 57 20 374, urszula.polech@wum.edu.pl


Pracownicy administracyjni zatrudnieni w pionie Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji


Aleksandra Charzyńska-Stasiuk

(22) 57 20 324, aleksandra.charzynska-stasiuk@wum.edu.pl


Pracownicy Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego


Luiza Włodarkiewicz

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.pl


Pracownicy Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego


Monika Arendaruk

(22) 57 20 393, monika.arendaruk@wum.edu.pl