Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są ustalane i wypłacane w oparciu o przepisy:

rozdziału 5 działu III ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

działu III ustawy Kodeks pracy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 oraz w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego, które znajdziecie Państwo w zakładkach tematycznych, dotyczących poszczególnych rodzajów wynagrodzeń:

wynagrodzenia nauczycieli akademickich, w tym:

wynagrodzenie ze stosunku pracy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny

wynagrodzenia za promotorstwa, recenzje i opinie

wynagrodzenia za opiekę nad praktykami studenckimi

wynagrodzenia za prace na rzecz rekrutacji

wynagrodzenia za pracę w godzianach ponadwymiarowych

wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym:

 wynagrodzenie ze stosunku pracy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa

inne premie: motywacyjna, bilansowa

wynagrodzenie z dodatkowych środków na wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

wynagrodzenie za pracę w projektach

 

Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: dotacje z budżetu państwa dla uczelni publicznej. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określił środki na wynagrodzenia pracowników w: