Zasady wyrażania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego. Zasady informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego.

Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Zasady wykonywania pracy w dodatkowym miejscu pracy oraz zasady prowadzenia działalnosci gospodarczej przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej określa art. 125 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U 2018 poz. 1668) oraz zarządzenie 145/2019 Rektora WUM z 21.11.2019 r.

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie w naszej Uczelni oraz pobrać formularze wniosków.