Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasady przyznawania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnistwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane są za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznawane są za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Nagrody mają charakter indywidualny.

Wnioski mogą składać m. in. uczelnie oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w terminie do 31 marca każdego roku.

Procedurę wnioskowania o przyznanie tych nagród inicjuje Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który kieruje w tej sprawie informację do Dziekanów Wydziałów. Z każdego wydziału są przedstawiane najwyżej dwa wnioski, po jednym wniosku z każdej kategorii nagród.

Wnioski zatwierdzone przez Dziekanów, są kierowane  do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w celu uzyskania rekomendacji, a następnie przedstawiane Senatowi Uczelni.