Ocena nauczycieli akademickich - zasady obowiązujące do k. 2015r.

Ramy prawne okresowej oceny nauczycieli akademickich obowiązujące do końca 2015 r. określa art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zasady oceny nauczycieli akademickich w WUM, obowiązujące do końca 2015r., określał par. 82 i 83 Statutu WUM (przyjętego uchwałą Senatu nr 15/2012 z 26.03.2012r.) oraz załącznik nr 9 do tego Statutu.

 Do końca 2015r. stosowane były odrębne zasady oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów (zwyczajnych i nadzwyczajnych) oraz odrębne zasady oceny nauczycieli zatrudnionych na pozostałych stanowiskach.

Częstotliwość przeprowadzania ocen zależała od zajmowanego stanowiska, wykształcenia (tytułu naukowego) i podstawy zatrudnienia. Oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, posiadającego tytuł naukowy profesora oraz zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonywano nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Oceny pracy pozostałych profesorów zwyczajnych, pozostałych profesorów nadzwyczajnych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, instruktora, lektora i dyplomowanego biblitekarza dokonywano nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

Tryb oceny profesorów

Profesor podlegający ocenie pracy otrzymywał informację od Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów o terminie oceny wraz z przygotowanym formularzem okresowej oceny pracy do wypełnienia. Wypełniony formularz składał do Sekretarza Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów. Ocena pracy dokonywana była na posiedzeniu tej Komisji, następnie Przewodniczący Komisji przedstawiał Rektorowi do zatwierdzenia propozycje wyników ocen profesorów. 

Od wyniku oceny ocenianemu profesorowi przysługiwało odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, zgodnie z trybem określonym w par. 18 załącznika nr 9 do Statutu WUM.

został wprowadzony w drodze Zarządzenia Rektora WUM nr 94/2010 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia „Formularza dorobku na stanowisku profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Tryb oceny pozostałych nauczycieli akademickich

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych otrzymywali od Dziekanów Wydziałów wykazy nauczycieli akademickich podlegających ocenie w danym okresie oraz przygotowane w Dziale Kadr formularze ankiety okresowej oceny pracy. Oceniani nauczyciele akademiccy wypełniali formularze, następnie oceny ich pracy dokonywali Kierownicy jednostek, a w przypadku jednostek wchodzących w skład Instytutu lub Centrum, również Dyrektorzy Instytutu lub Centrum.

Wypełnione formularze składane były do właściwego Dziekanatu. Ocena pracy dokonywana była na posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, następnie propozycja wyniku oceny przekazywana była do decyzji właściwego pracodawcy: Dziekana (w przypadku pracowników wydziału) lub Prorektora ds. Kadr (w przypadku pracowników jednostek ogólnouczelnianych).

W I Wydziale Lekarskim w 2012r., na podstawie par. 12 załącznika nr 9 do Statutu WUM i decyzji Rady Wydziału był stosowany parametryczny system oceny pracy nauczycieli akademickich, dokonywanej w oparciu o odmienne formularze ankiety oceny. Oceniani nauczyciele akademiccy przekazywali wypełnione formularze ocen zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

Od wyniku oceny ocenianemu nauczycielowi akademickiemu przysługiwało odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, zgodnie z trybem określonym w par. 18 załącznika nr 9 do Statutu WUM.

Wzory formularzy oceny - obowiązujące do k. 2015r.

  • I Wydział Lekarski

ankieta oceny na stanowisku: adiunkt (PDF)

ankieta oceny na stanowisku: asystent (PDF)

ankieta oceny na stanowisku: starszy wykładowca (PDF)

ankieta oceny na stanowisku: wykładowca (PDF)

ankieta oceny na stanowisku: lektor (PDF)

ankieta oceny na stanowisku: instruktor (PDF)

  • II Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu

ankieta oceny nauczyciela akademickiego (PDF) (wersja do edycji)