Ocena pracy nauczycieli akademickich - zasady obowiązujące w 2016 r.

Nauczyciele akademiccy podlegali okresowej ocenie pracy na podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz par. 82 i 83 Statutu WUM, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 9 do Statutu WUM (po zmianach wprowadzonych w drodze uchwały Senatu nr 18/2015 z 26.03.2015r.).

Częstotliwość oceny

Ocena nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, posiadającego tytuł naukowy profesora oraz zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonywana była nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Ocena pracy pozostałych profesorów zwyczajnych, pozostałych profesorów nadzwyczajnych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, instruktora, lektora, dyplomowanego biblitekarza i dyplomowanego pracownika informacji naukowej, dokonywana była nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona.

Tryb oceny

Tryb oceny nauczycieli akademickich w naszej Uczelni określał załącznik do Zarządzenia Rektora nr 38/2015 z 26.05.2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Parametryczny system oceny dotyczył wszystkich stanowisk nauczycieli i został wprowadzony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni od 1 stycnia 2016r.

Ocena przeprowadzona została po raz pierwszy z zastosowaniem elektronicznego programu do oceny, zwanego dalej "programem". Kryteria oceny dostosowano do zajmowanego stanowiska: naukowo-dydaktyczne, naukowe, dydaktyczne, przy czym uwzględniono odrębną specyfikę pracy w studiach (Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) oraz takich jednostkach jak Biblioteka Główna i Muzeum Historii Medycyny.

Część danych, dotyczących ocenianego okresu pracy, została wprowadzona do programu przez Dział Kadr (dane osobowe, wyniki oceny studentów i doktorantów) i Bibliotekę Główną (dorobek naukowy). Pozostałe dane dotyczące osiągnięć zawodowych ocenianego nauczyciela (wyniki pracy dydaktycznej i organizacyjnej) zostały wprowadzone do programu przez ocenianego nauczyciela. Kierownicy jednostek organizacyjnych wprowadzali do programu wyniki oceny Kierownika, sporządzili wydruki arkuszy, poświadczyli zgodność danych wprowadzonych do arkuszy przez ocenianych nauczycieli ze stanem faktycznym, podpisali arkusze wraz z ocenianymi nauczycielami i przekazali wydruki do właściwych komisji oceniających: Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich lub Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów, zgodnie z kompetencjami określonymi w Załączniku nr 8 i Załączniku nr 9 do Statutu.

Na podstawie danych zgromadzonych w programie został opracowany zbiorczy raport punktowych wyników oceny pracy nauczycieli przeprowadzonej w 2016 roku oraz analiza tych wyników. Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, na podstawie wyników analizy, zaproponowała kwalifikację wyników punktowej oceny do poszczególnych stopni oceny, przyjmując zasadę: ok. 5% najnizszych wyników - ocena negatywna, ok. 45% kolejnych wyników - ocena wystarczająca, ok. 35% kolejnych wyników - ocena pozytywna, ok. 15% najwyższych wyników - ocena wyróżniająca. Wyniki kwalifikacji zostały przekazane do komisji wydziałowych oraz Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów. Komisje te dokonały oceny nauczycieli uwzględniając kwalifikację wyników punktowych oraz dodatkowe informacje i wnioski kierowników jednostek. Wyniki ocen zatwierdzili odpowiednio: Rektor, Prorektor ds. Kadr, Dziekani (w zależności od podległości organizacyjnej).

W ocenie uwzględniono czynniki wpływające na wyniki pracy, w tym: wymiar zatrudnienia, faktyczny okres zatrudnienia nauczyciela w okresie podlegającym ocenie, okresy niektórych nieobecności przekraczających 30 dni. Podczas oceny kierowników jednostek uwzględniono również pozycję jednostki w rankingu osiągnięć naukowych w WUM. Nauczyciele nowozatrudnieni uzyskali preferencje podczas pierwszej oceny w Uczelni.  


Kryteria oceny:

 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych (z wyj. w/wym. studiów) oceniani są na podstawie kryteriów oceny dla stanowiska naukowo-dydaktycznego, z wyłączeniem kryteriów odnoszących się do pracy naukowej. Niemniej, wyniki pracy naukowej tych osób, mogą wpłynąć na podniesienie ogólnej oceny ich pracy.

Analogicznie, nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach naukowych, są oceniani na podstawie kryteriów oceny dla stanowiska naukowo-dydaktycznego, z wyłączeniem kryteriów odnoszących się do pracy dydaktycznej, chociaż wpisanie tego typu osiągnięć do arkusza oceny, może wpłynąć na podniesienie końcowej oceny ich pracy.

 

 Od wyniku oceny ocenianemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, zgodnie z trybem określonym w par. 16 załącznika nr 9 do Statutu WUM.