Aktualności

Nagrody Rektora WUM w 2015 roku

Uprzejmie przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe zasady przyznawania nagród Jego Magnificencji Rektora.

Szczegółowe informacje na temat zasad oraz trybu przynawania nagród i wzory wniosków są dostępne pod adresem:

https://praca.wum.edu.pl/content/nagrody-rektora-warszawskiego-un

Świadczenie "wielkanocne"

Uprzejmie przypominamy, że 24 marca b.r. mija termin składania wniosków o wypłatę świadczenia finansowanego ze środków ZFŚS, związanego ze zwiększonym obciążeniem rodzin w okresie Świąt Wielkiej Nocy.

Nagrody Jego Magnificencji Rektora WUM

Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą już występować z wnioskami o przyznanie nagród JM Rektora WUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, specjalne osiągnięcia na rzecz Uczelni oraz całokształt dorobku.

Termin składania wniosków mija 10 marca b.r.

Regulamin nagród oraz wzory wniosków są dostępne pod adresem:

Wnioski o nagrody Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani prof. Renata Górska Prorektor ds. kadr zainicjowała proces przygotowania wystąpień o przyznanie nagród Ministra Zdrowia oraz nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierując w tej sprawie pismo do Dziekanów i Kierowników jednostek ogólnouczelnianych.

Nagrody Rektora WUM za 2012r.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, na uroczystym posiedzeniu Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 28 października b.r., przyznał wyróżniającym się pracownikom Uczelni nagrody za osiągnięcia o charakterze organizacyjnym, za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia dydaktyczne.

Świadczenie świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i związanym z tym zwiększonym obciążeniem finansowym rodzin, w grudniu 2013r. zostanie wypłacone świadczenie finansowane z ZFŚS w ramach pomocy materialnej dla pracowników Uczelni. Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika i jest ono wypłacane wyłącznie na wniosek pracownika.

Wynik postępowania w sprawie wynajęcia mieszkania zakładowego WUM

Komisja ds. wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 14 października b.r. dokonała rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wynajmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,10 m2  w Warszawie, przy ul. Banacha 20 m 6.

Zmiana zasad udzielania urlopów wychowawczych

Od 1 października 2013r. obowiązują znowelizowane zasady udzielania urlopów wychowawczych, wprowadzone w drodze zmiany ustawy Kodeks pracy oraz nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Częścią uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2013/14 było uhonorowanie wyróżniających się nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

To najbardziej zaszczytne odznaczenie za pracę dydaktyczną otrzymali: 

Nagrody Ministra Zdrowia

Wybitni pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali uhonorowani nagrodami Ministra Zdrowia za osiągnięcia zawodowe dokonane w 2012 roku. 

Minister Zdrowia przyznał z własnej inicjatywy nagrody organizacyjne I stopnia Panom: