Akty prawne

Treść wszystkich obowiązujących regulacji wewnętrznych możecie Państwo znaleźć w odpowiednich zakładkach tematycznych.

Prawo o szkolnictwie wyższym

 1. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 2. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania
 4. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Regulacje wewnętrzne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

1. Regulamin Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 
  • załącznik nr 2 – Obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm)
  • załącznik nr 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz innych źródeł finansowania

2. Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla: nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi)
  • załącznik nr 4 (Podstawowe stanowiska, kwalifikacje, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  • załącznik nr 5 (Stanowiska, kwalifikacje i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wliczane do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach angielskojęzycznych niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 9a (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  • załącznik nr 10 (Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego)
  • załącznik nr 11 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum)
  • załącznik nr 12 (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych)
  • załącznik nr 12a (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych - Kalkulacja kosztów do umowy na wykonanie usług komercyjnych realizowanych na zlecenie podmiotów z otoczenia gospodarczego, w tym umów na badania przedkliniczne)
  • załącznik nr 13 (Wzór wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej)
  • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego - na podstawie §18 Regulaminu wynagradzania pracowników WUM (nie dotyczy pracy w projektach))
  • załącznik nr 15 (Wykaz zadań realizowanych na rzecz kształcenia na studiach niestacjonarnych, za które nauczycielom akademickim może zostać przyznana premia z działalności usługowej)

3. Zarządzenie nr 62/2018 Rektora WUM z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów załączników do Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 (Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego)
  • załącznik nr 2 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum)
  • załącznik nr 3 (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych)
  • załącznik nr 4 (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych - Kalkulacja kosztów do umowy na wykonanie usług komercyjnych realizowanych na zlecenie podmiotów z otoczenia gospodarczego, w tym umów na badania przedkliniczne)
  • załącznik nr 5 (Wzór wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej)
  • załącznik nr 6 (Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego - na podstawie §18 Regulaminu wynagradzania pracowników WUM (nie dotyczy pracy w projektach))

4. Regulamin świadczeń socjalnych WUM

  • załącznik nr 1 (Tabela dofinansowania na rok ... dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci)
  • załącznik nr 2 (Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek)
  • załącznik nr 3 (Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny)
  • załącznik nr 4 (Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka)
  • załącznik nr 5 (Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
  • załącznik nr 6 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej)
  • załącznik nr 7 (Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • załącznik nr 8 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole)

5. Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym