Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa dział VI Kodeksu pracy oraz rozdział IV Regulaminu pracy.

Szczegółowe unormowania dotyczące zasad rejestrowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 149/2017 z dnia 29.12.2017 r. z późn. zm.

A oto wzory formularzy stanowiących załączniki do tej instrukcji:

Wykaz jednostek zobowiązanych do stosowania systemu RCP
[pobierz PDF]

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

I kwartał       II kwartał       III kwartał       IV kwartał

Wymiar czasu pracy w 2018 r.
[pobierz pdf


Równoważny system czasu pracy dla pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi

Pracownicy uczelni, którym pracodawca – ze względu na rodzaj ich pracy lub organizację – ma potrzebę planowania pracy na więcej niż 8 godzin na dobę, mogą pracować w tzw. równoważnym systemie czasu pracy.

Aby pracownicy pracowali w równoważnym systemie czasu pracy system ten musi zostać wprowadzony w regulaminie pracy. Oznacza to, że po pierwsze – w regulaminie pracy powinien znaleźć się zapis, z którego wynika, że w uczelni obowiązuje m. in. równoważny system czasu pracy oraz – po drugie – musi zostać wskazane jakich pracowników system ten obejmuje. Nie ma przy tym prawnych przeciwwskazań, aby system ten obowiązywał wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Dotyczy to przypadku, gdyby faktycznie wszyscy tacy pracownicy mieli pracować aż do 12 godzin na dobę, jak również sytuacji, gdyby objęcie mniejszej grupy pracowników było faktycznie niemożliwe.

Przykład:

W regulaminie pracy uczelni wyższej został wprowadzony zapis, zgodnie z którym „Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują w równoważnym systemie czasu pracy, w którym dopuszcza się planowanie pracy do 12 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym”. Objęcie mniejszej grupy pracowników równoważnym systemem czasu pracy nie było faktycznie możliwe, ponieważ w każdej grupie pracowników (w każdym dziale czy w ramach każdego nazwanego stanowiska) – są tacy pracownicy, którym pracodawca potrzebuje planować pracę na więcej niż 8 godzin na dobę.

Ustalenie równoważnego systemu czasu pracy dla wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie oznacza, że wszystkim pracownikom trzeba planować pracę powyżej 8 godzin na dobę. System ten nie zobowiązuje pracodawcy do planowania pracy w takim podwyższonym wymiarze w każdym dniu pracy pracowników czy wobec wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, lecz jedynie dopuszcza taką możliwość w tych przypadkach kiedy jest to konieczne.

Przykład:

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzątaczek pracują w równoważnym systemie czasu pracy dopuszczających planowanie pracy do 12 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Pracownicy ci mają, co do zasady, planowaną pracę na 12- godzinne zmiany. W jednej z lokalizacji, gdzie wystarczy, żeby pracownicy pracowali po 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku, pracodawca nie wykorzystuje możliwości, którą daje system równoważny i poleca pracownikom pracę w dniach od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Takie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami – planowanie pracy do 12 godzin na dobę jest bowiem dopuszczane w przypadkach, gdy pracodawca ma taką potrzebę ze względu na rodzaj lub organizację pracy, nie jest zaś bezwzględnym obowiązkiem.