Nagrody jubileuszowe

Pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości:

1)    za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego

2)    za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego

3)    za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego

4)    za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego

5)    za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego

6)    za 45 lat pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego

Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Podstawę do obliczenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, przy czym uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż dwanaście miesięcy.

Podstawę prawną do przyznawania nagród jubileuszowych stanowi art. 156 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania.