Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zasady i tryb przyznawania nagród Jego Magnificencji Rektora WUM określa regulamin przyjęty przez Senat Uczelni w drodze uchwały nr 14/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegółowe zasady składania wniosków, ich weryfikacji oraz wzory wniosków o przyznanie nagród, zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 13/2018 z 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami.

Wnioski o nagrody Rektora mogą składać Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Prodziekani:

  • we właściwym Dziekanacie, jeśli wniosek dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostce wydziałowej albo Centrum Kształcenia Podyplomowego,
  • we właściwym sekretariacie: Rektora, Prorektora lub Kanclerza, jeżeli wniosek dotyczy pracowników zatrudnionych w pionie podległym Rektorowi, Prorektorowi lub Kanclerzowi.

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego każdego roku.

 

Wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora:

indywidualnej za osiągnięcia dydaktyczne (wersja do edycji) (wersja pdf)

zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne (wersja do edycji) (wersja pdf)

za osiągnięcia naukowe (wersja do edycji) (wersja pdf)

za całokształt dorobku (wersja do edycji) (wersja pdf)

za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym (wersja do edycji) (wersja pdf)

dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (wersja do edycji) (wersja pdf)

wzór oświadczenia o rezygnacji z nagrody finansowej Rektora WUM (wersja do edycji) (wersja pdf)

 

Obsługę spraw związanych z nagrodami Rektora koordynuje w Dziale Kadr:

 Pani Aleksandra Remiszewska, tel: 57 20 397, e-mail: aleksandra.remiszewska@wum.edu.pl