Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zasady i tryb przyznawania nagród Jego Magnificencji Rektora WUM określa regulamin przyjęty przez Senat Uczelni w drodze uchwały nr 110/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.

Regulamin przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegółowe zasady składania wniosków, ich weryfikacji oraz wzory wniosków o przyznanie nagród, zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 3/2015 z 15 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami, które zostało zmienione w drodze Zarządzenia Rektora nr 10/2016 z 22 stycznia 2016r.

Wnioski o nagrody Rektora mogą składać Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Prodziekani:

  • we właściwym Dziekanacie, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce wydziałowej: nauczyciela akademickiego, pracownika naukowo-technicznego lub inżynieryjno-technicznego,
  • w Dziale Kadr, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce ogólnouczelniej, pracownika bibliotecznego lub informacji naukowej, pracownika administracji albo pracownika obsługi.

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego każdego roku.

 

Wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora:

indywidualnej za osiągnięcia dydaktyczne (wersja do edycji) (wersja pdf)

zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne (wersja do edycji) (wersja pdf)

za osiągnięcia naukowe (wersja do edycji) (wersja pdf)

za całokształt dorobku (wersja do edycji) (wersja pdf)

za osiągnięcia organizacyjne (wersja do edycji) (wersja pdf)

za specjalne osiągnięcia na rzecz Uczelni (wersja do edycja) (wersja pdf)

dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (wersja do edycji) (wersja pdf)

wzór oświadczenia o rezygnacji z nagrody finansowej Rektora WUM (wersja do edycji) (wersja pdf)

 

Obsługę spraw związanych z nagrodami Rektora koordynuje w Dziale Kadr:

 Pani Iwona Cieślikowska, tel: 57 20 396, e-mail: iwona.cieslikowska@wum.edu.pl