Zadania Działu Kadr i Płac

Do zadań Działu Personalnego i Działu Płac należy:1. Obsługa kadrowa pracowników Uczelni, w tym prowadzenie spraw związanych z:

1)   planowaniem i analizą zatrudnienia,

2)   planowaniem funduszy na wynagrodzenia oraz bieżące monitorowanie
      stopnia wykorzystania tych funduszy,

3)   planowaniem i monitorowaniem wykorzystania środków finansowych
      na delegacje krajowe, szkolenia
 pracowników, badania z zakresu
      medycyny pracy i sanitarno-epidemiologiczne, ryczałty
samochodowe,
      stypendia doktorskie i in.,

4)   opracowywaniem i publikacją ogłoszeń o konkursach na stanowiska
      nauczycieli akademickich
z wyjątkiem ogłoszeń o konkursach na
      stanowiska kierowników jednostek,

5)   rekrutacją pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

6)   prowadzeniem spraw związanych z zawarciem, trwaniem
      i zakończeniem stosunku pracy
pracowników Uczelni,  

7)   prowadzeniem spraw związanych z konkursami na stanowiska:

a) dyrektorów szpitali klinicznych i zatrudnieniem dyrektorów
    szpitali klinicznych; 

b) kierowników jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi,
    prorektorom oraz Kanclerzowi,

8)   ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników,

9)   badaniami lekarskimi i szkoleniami,

10) obsługą wyjazdów służbowych krajowych pracowników administracji,

11) oceną nauczycieli akademickich oraz pracowników
      niebędących
 nauczycielami akademickimi,

12) prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem nagród Rektora
      i nagród właściwych ministrów oraz z wystąpieniami Rektora
      o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych,

13) szkoleniami i rozwojem pracowników Uczelni,

14) stypendiami doktorskimi,

15) korzystaniem przez pracowników z prywatnego środka komunikacji
      dla celów służbowych,

16) opracowywaniem sprawozdań ministerialnych, Głównego Urzędu
      Statystycznego dla potrzeb wewnętrznych Uczelni,

17) nadzorem nad danymi kadrowymi w systemie POLON,

18) obsługą administracyjną komisji Senatu i komisji rektorskich, w tym,

a) Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry,

b) Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów,

c) Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,

d) Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,

e) Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń,

19) współpracą władz Uczelni z przedstawicielami zakładowych organizacji
      związkowych
w zakresie spraw pracowniczych,

20) wynajmem mieszkań zakładowych,

21) dystrybucją biletów komunikacji miejskiej dla jednostek Uczelni.2. Obsługa płacowa, w tym prowadzenie spraw związanych z:

1)  naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń i innych wypłat
     dla pracowników,
stypendiów doktorskich i doktoranckich oraz
     należności z tytułu umów cywilno-prawnych,

2)  rozliczaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na etatach
     sponsorowanych oraz finansowanych z
 funduszy unijnych i innych
     funduszy wydzielonych,

3)  rozliczaniem wynagrodzeń rezydentów oraz sporządzaniem sprawozdań
     do właściwego ministerstwa,

4)  naliczaniem i przekazywaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
     zdrowotne i Fundusz Pracy,

5)  obsługą spraw związanych z ZUS, przekazywaniem deklaracji
     rozliczeniowych, naliczaniem zwrotów
 składek społecznych,

6)  naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek podatku dochodowego
     i zryczałtowanego od osób fizycznych,

7)  sporządzaniem informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach,
     pobranych zaliczkach na podatek
 dochodowy,

8)  uzgadnianiem sald kont księgowych,

9)  egzekwowaniem należności od pracowników w zakresie dokonanych
     nieprawidłowo wypłat.3. Kompleksowa obsługa socjalna pracowników Uczelni, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin, w tym prowadzenie spraw związanych z:

1)   naliczaniem funduszu świadczeń socjalnych,

2)   przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń, 
      weryfikacją kryteriów dochodowych i innych uprawnień do świadczeń,

3)   organizowaniem i rozliczaniem różnych form świadczeń socjalnych
      dla osób uprawnionych w Uczelni, 

4)   przyznaniem bezzwrotnej pomocy finansowej i rzeczowej
      osobom
 uprawnionym,

5)   udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe,

6)   monitorowaniem wydatkowania środków ZFŚS,

7)   obsługą administracyjną Komisji Socjalnej,

8)   organizowaniem uroczystości dla emerytów i rencistów,

9)   współpracą z Kołem Emerytów i Rencistów WUM,

10) uzgadnianiem salda konta księgowego,

11) egzekwowaniem należności od osób fizycznych w zakresie
      wierzytelności wynikających z  umów 
pożyczek.