Wystąpienia o odznaczenia pracowników Uczelni orderami i odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi

Procedurę wystąpienia Jego Magnificencji Rektora WUM o odznaczenie pracowników Uczelni orderami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi inicjuje Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, kierując corocznie do Dziekanów informację na ten temat.

Dziekani oraz Kanclerz (w przypadku pracowników administracji) przyjmują i zatwierdzają wnioski o odznaczenie pracowników od Kierowników jednostek organizacyjnych.

Wnioski przekazywane są do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

Wnioski, które uzyskały rekomendację Komisji, są przekazywane do Jego Magnificencji Rektora.

Wnioski zatwierdzone przez Rektora, przesyłane są do właściwych organów, określonych  w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie.

 

  1. Ordery i odznaczenia państwowe: Ordery Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę

Ustawa o orderach i odznaczeniach

Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Ordery Odrodzenia Polski

W uzasadnieniu wniosków o przyznanie orderu należy uwypuklić wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej oraz szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitnej twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, ze szczegółnym podkreśleniem osiągnięć z okresu od daty otrzymania ostatniego odznaczenia.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

Klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyże Zasługi

W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Krzyża Zasługi należy uwypuklić czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków kandydatów do odznaczeń, a przynoszące znaczną korzyść Państwu oraz obywatelom, ze szczegółnym podkreśleniem osiągnięć z okresu od daty otrzymania ostatniego odznaczenia. 

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata od daty nadania Krzyża Zasługi niższego stopnia. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

Krzyże Zasługi dzielą się na trzy stopnie:

I stopień - Złoty Krzyż Zasługi

II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi

III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi

Medale za Długoletnią Służbę

Medale mogą być przyznawane osobom o wyróżniających się osiągnięciach oraz dorobku naukowym.

W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medal ten dzieli się na trzy stopnie:

I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowej

II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 20 latach pracy zawodowej

III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej

 Od 28 stycznia 2014r. weszły w życie dodatkowe wymagania dotyczące Medali za Długoletnią Służbę:

1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,

2. wniosek o nadanie Medalu osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,

3. wprowadzono nowy wzór wniosku o nadanie Medalu.

Fomularz wniosku o nadanie Orderu, Krzyża Zasługi, Medalu 

Uwaga: w przypadku wystąpień o nadanie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Zasługi lub Medalu za Długoletnią Służbę, do wniosku musi zostać załączone oświadczenie o niekaralności kandydata do odznaczenia, według załączonego wzoru.

 

2. Odznaczenia i medale resortowe

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia

W uzasadnieniu wystąpień o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – we wnioskach muszą zostać uwypuklone osiągnięcia dydaktyczne kandydatów. Medal są przyznawane nauczycielom akademickim, którzy legitymują się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnoscią dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.

Formularz wniosku o medal KEN

 

Odznaka "Za zasługi dla ochrony zdrowia"

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Wystąpienie o przyznanie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” może być skierowane wyłącznie w stosunku do pracowników, którzy posiadają co najmniej 30 letni staż pracy w służbie zdrowia.

Formularz wniosku o odznakę "Za zasługi dla ochrony zdrowia"

 

 Odznaka "Za zasługi dla sportu"

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej