Zasady wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Uczelni

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przyslugujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Uczelnia może również kierować za granicę pracowników mających stałe miejsce zamieszkania na terenie RP w celu:

  1. prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju,
  2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej,
  3. szkoleniowym na:
  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
  • studia podyplomowe,
  • studia doktoranckie - jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności,
  • staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,
  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • praktyki zawodowe.

Szczegółowe zasady takich skierowań określone są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.

Wzory druków koniecznych do wypełnienia w związku z wyjazdem słuzbowym pracownika WUM zostały określone w zarządzeniu nr 68/2013 Kanclerza WUM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy dotyczących podróży służbowych (zmienionym zarządzeniem nr 175/2018 Kanclerza WUM z dnia 10 lipca 2018 r.) i możecie je Państwo pobrać poniżej:

Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem udającym się w podróż służbową własnym środkiem transportu jest zawierana umowa, której wzór określa zarządzenie nr 208/2020 Rektora WUM z dnia 6 października 2020 r., w sprawie procedury zwrotu kosztów używania samochodów niebędących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach służbowych: