Świadczenia okolicznościowe

Z funduszu świadczeń socjalnych może być finansowany zakup bonów towarowych lub może być udzielona pomoc materialna dla osób uprawnionych, w tym uprawnionych dzieci, w wieku od 1 roku do lat 18, w okresach zwiększonych obciążeń finansowych rodzin (np. święta, wakacje, początek roku szkolnego).

Kryteriami przyznania tych świadczeń są: sytuacja życiowa, materialna i rodzinna osób uprawnionych, a szczegółowe zasady ich przydziału określa corocznie Komisja Socjalna i zatwierdza Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych.

W tym roku Komisja Socjalna zaproponowała przyznanie świadczenia świątecznego w formie finansowej.

Zgodnie z Regulaminem świadczeń socjalnych, w przypadku, gdy obydwoje rodzice są pracownikami WUM, tylko jedno z nich otrzymuje to świadczenie, z tym że otrzymuje świadczenie o najwyższej wartości (czyli świadczenie dla grupy dochodowej o najniższym dochodzie określonym w tabeli dofinansowania).

Informacje o możliwości otrzymania świadczenia świątecznego są rozsyłane do kierowników jednostek przez Sekcję Socjalną w celu ich udostępnienia pracownikom jednostek.

Świadczenie nie jest wypłacane obligatoryjnie. Pracownicy, którzy chcieliby otrzymać to świadczenie, zobowiązani są do złożenia w Dziale Kadr lub w Sekcji Socjalnej wniosku, według wzoru określonego w informacji rozsyłanej do jednostek.