Rodzaje świadczeń z ZFŚŚ, uprawnienia do świadczeń

Rodzaje i zasady przyznawania świadczeń socjalnych w naszej Uczelni określa Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tekst jednolity wprowadzony w drodze Zarządzenia Rektora WUM nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z późn. zm.

Generalna zasada stosowana przy przyznawaniu dofinansowania z ZFŚS dla osób uprawnionych stanowi, że wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest zawsze od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe – również od sytuacji mieszkaniowej osoby ubiegającej się o świadczenie. Zasady ustalania sytuacji materialnej określa Regulamin.

Kwoty przyznawanych świadczeń na dany rok kalendarzowy, uzależnione od wysokości dochodu osoby uprawnionej, określone są w tabeli dofinansowań na dany rok.

Aktualną tabelę dofinansowań znajdziecie Państwo poniżej:

 

 Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać następujące osoby:

1) osoby zatrudnione w uczelni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony i określony, w tym osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia, naukowych (płatnych) oraz rezydenci,

2)     członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1,

3)     emeryci i renciści, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny był podstawowym miejscem pracy oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów nie osiągający własnych dochodów, z zastrzeżeniem zawartym w § 17 ust. 2 Regulaminu,

4)     osoby, którym Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych na wniosek Komisji Socjalnej przyzna prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

2. Członkami rodzin, o których mowa w ustępie 1 pkt. 2 i 3, są:

1)     pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole i nie uzyskują własnych dochodów, do czasu ukończenia szkoły średniej, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 lat (liczy się rok kalendarzowy),

2)     współmałżonkowie nie osiągający własnych dochodów,

3)     członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach jeżeli byli na ich utrzymaniu i uprawnieni są do uzyskania renty rodzinnej lub taką rentę otrzymują.

3. Zachowują ciągłość w korzystaniu z uprawnień pracownicy:

1)     przychodzący z zakładów zlikwidowanych,

2)     po zwolnieniu ze służby wojskowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)     byli pracownicy Uczelni, oczekujący na przyznanie renty bądź emerytury.

4. Świadczenia z funduszu nie przysługują:

1)     pracownikowi w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym oraz jego rodzinie,

2)     słuchaczom studiów doktoranckich.


Rodzaje świadczeń i grupy uprawnionych

 

l.p.

Rodzaj świadczenia

Osoby uprawnione

Wniosek

1

Ekwiwalent za samodzielnie zorganizowany wypoczynek

1.       Pracownik, który wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych lub łącznie 14 dni roboczych,

2.       Pracownik na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,

3.       Współmałżonek pracownika nie osiągający własnego dochodu, a dochód netto na 1 członka rodziny nie przekracza 1200 zł w 2017r.

4.       Dzieci, które nie korzystały z zorganizowanego wypoczynku,

5.       Dzieci zmarłego pracownika,

6.       Emeryt, rencista WUM.

 

 

Wymagany

zał. nr 2 do Regulaminu

 

 

 

 

 

zał. nr 3 do Regulaminu

2

Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci

1.            Pracownik

2.            Emeryt i rencista

Wymagany 

zał. nr 4  do Regulaminu

3

Zapomogi bezzwrotne

1.                Pracownik

2.                Emeryt i rencista

Wymagany

4

Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej

1.            Pracownik

2.            Emeryt i rencista

3.            Dzieci pracownika, emeryta, rencisty

Wymagany 

zał. nr 6 do Regulaminu

5

Świadczenia świąteczne

1.            Pracownik

2.            Dzieci pracownika, emeryta, rencisty

Wymagany

wniosek

6

Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli

                Pracownik

 

 

Wymagany

zał. nr 8 do Regulaminu

7

Pożyczka na remont mieszkania/domu

1.            Pracownik

2.            Emeryt i rencista

Wymagany 

zał. nr 5 do Regulaminu

8

Pożyczka na zakup, wykup mieszkania lub budowę domu

                Pracownik

Wymagany 

zał. nr 5 do Regulaminu