Zakres czynności

Nauczyciele akademiccy

  Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Kierownik jednostki organizacyjnej.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Zakres czynności pracownika niebędącego nauczycielem akademickim opracowuje w formie pisemnej Kierownik jednostki organizacyjnej i przedstawia go do zatwierdzenia właściwemu Pracodawcy: Rektorowi, Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych, Dziekanowi, Kanclerzowi.

Zakres czynności, podpisany przez  Pracownika, Kierownika i właściwą osobę reprezentującą Pracodawcę, włączany jest do akt osobowych Pracownika. Drugi egzemplarz otrzymuje Pracownik.

Zakres czynności sporządzany jest według wzoru, w zależności od stanowiska pracownika: