Stypendia doktorskie

Zasady przyznawania stypendiów doktorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów doktorskich w naszej Uczelni określone zostały w drodze Zarządzenia Rektora WUM nr 21/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Z osobą, której zostało przyznane stypendium doktorskie, zawierana jest umowa