Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci

„Wypoczynek zorganizowany”, to: kolonie, obozy, wczasy, zimowiska, zielone szkoły, których organizatorem jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Wynajem kwatery nie jest traktowany jako zorganizowany wypoczynek.

Podstawą do obliczenia kwoty dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego uprawnionych dzieci jest:

1)        kwota wykupionego skierowania, wynikająca z faktury, rachunku,

2)        kwota, do której może być udzielone dofinansowanie, określona w tabeli dofinansowania na dany rok,

3)        dochód, przypadający na jednego członka rodziny.

 

Kwota dofinansowania jest ustalana według zasad:

1)        w przypadku niższej kwoty skierowania, niż kwota, do której może być udzielone dofinansowanie, zgodnie z tabelą dofinansowania na dany rok – wysokość dofinansowania jest równa kwocie skierowania. Pracownik może ubiegać się o wypłatę różnicy pomiędzy ustaloną kwotą dofinansowania a kwotą skierowania w formie ekwiwalentu za samodzielnie zorganizowany wypoczynek,

2)        w przypadku wyższej kwoty skierowania niż ustalona maksymalna kwota, do której może być udzielone dofinansowanie, zgodnie z tabelą dofinansowania na dany rok – wysokość dofinansowania jest równa maksymalnej kwocie dofinansowania, wynikającej z tabeli dofinansowania. 

Dzieci, których obydwoje rodzice pracują w Uczelni, premiowane są przy korzystaniu z dofinansowania do wypoczynku, dopłatami wynikającymi z najwyższej pozycji w tabeli dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku dzieci specjalnej troski rozpatrywane są przez Komisję Socjalną indywidualnie.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka składa w Dziale Kadr lub w Sekcji Socjalnej wniosek, zgodnie z wzorem:

w terminie:

1)        do wypoczynku zimowego – do 30 kwietnia danego roku,

2)        do wypoczynku letniego – do 30 października danego roku.

wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi imienne uczestnictwo dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku, takimi jak: faktura, rachunek, dowód wpłaty.

 

Faktury, rachunki, dowody wpłaty – dotyczące tej samej formy wypoczynku zorganizowanego dzieci nie podlegają sumowaniu.