Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny przeciwdziała zachowaniom o charakterze mobbingu, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu, realizując w ten sposób przepisy Kodeksu pracy.

Podstawowe zasady przeciwdziałania takim zjawiskom możecie Państwo znaleźć w załączniku nr 2 do Regulaminu pracy w WUM:

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w Zarządzeniu Rektora WUM nr 101/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”:

Jego Magnificencja Rektor WUM powołał Rektorską Komisję Antymobbingową, zajmującą się badaniem skarg pracowników na zachowania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji czy wykorzystywania seksulanego. Skład komisji możecie Państwo znaleźć tutaj:

Zgłoszenia sytuacji o chrakterze mobbingu, dyskryminacji lub molestowania seksualnego przyjmuje wskazany w w/wym. zarządzeniu Jego Magnificencji Rektora: