Minima kadrowe

Oświadczenia upoważniające zaliczenie nauczyciela akademickiego do kierunku studiów prowadzonego przez wydział

Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w naszej Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany jest składać corocznie oświadczenie upoważniające właściwą podstawową jednostkę organizacyjną (wydział) do zaliczania go do minimum kadrowego:

 1. jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich, albo
 2. jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, albo
 3. jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo
 4. jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia.

Oświadczenia upoważniające zaliczenie pracownika do działalności badawczo-rozwojowej WUM

Każdy nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-techniczny oraz pracownik inzynieryjno-techniczny zatrudniony w wydziale naszej Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, zobowiązany jest do corocznego składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie go do liczby osób zatrudnionych w tym wydziale przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

Takich oświadczeń nie składają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych: starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor.

Należy pamiętać o tym, że oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, można złożyć tylko i wyłącznie w jednej jednostce prowadzącej takie badania, np. w jednym wydziale jednej uczelni lub w jednym instytucie naukowym. Osoba zatrudniona w dwóch miejscach pracy, tylko w jednym z nich może złożyć to oświadczenie.  

 

Obydwa wyżej wymienione oświadczenia, to jest: o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku nauczania oraz o zaliczeniu do prac badawczo-rozowjowych, składa się w naszej Uczelni:

 • corocznie,
 • do Dziekanów Wydziałów (w Dziekanatach)

Osoby, które podejmują zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej, tj. pomiędzy 1 lipca a 30 września, składają oświadczenia w Dziale Kadr, nie później niz w dniu zawarcia umowy o pracę.

Pozostałe osoby składają oświadczenia w terminach:

 • oświadczenie o zaliczeniu do minumum kadrowego - do 30-go czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego oświadczenie dotyczy,
 • oświadczenie o zaliczeniu do działalnosci badawczo-rozwojowej - do 28 lutego każdego roku 

 

Zasady składania oświadczeń i ich wzory określa Zarządzenie nr 144/2017 Rektora WUM z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych:

 

Przepisy prawa regulujące te zagadnienia, mogą Państwo znaleźć poniżej:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Oświadczenia upoważniające zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego dotyczącego nadawania stopni i tytułów naukowych

Oświadczenia w sprawie zaliczenia do minimum kadrowego wymaganego w związku z uprawnieniemi wydziałów do nadawania stopni i tytułów naukowych, składają nauczyciele akademiccy spełniający łącznie niżej wymienione warunki:

 1. posiadający tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 2. zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. dla których WUM jest podstawowym miejscem pracy,
 4. reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której wydział ma otrzymać uprawnienie.

Osoby spełniające w/wym. warunki mogą być wliczane do tego minimum kadrowego tylko w jednej jednostce organizacyjnej (np. w jednym wydziale jednej uczelni) oraz o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok.

Wzór oświadczenia o zaliczeniu do tego minimum został wprowadzony w drodze Zarządzenia Rektora WUM nr 26/2009 z dnia 4 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla nauczycieli akademickich dotyczących wyrażenia zgody na wliczenie ich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz wliczenie do minimum kadrowego dotyczącego nadawania stopni i tytułów naukowych zmienionego Zarządzeniem nr 144/2017 Rektora WUM z dnia 29 grudnia 2017 r.


Poniżej mogą Państwo zapoznać się z pełnym tekstem przepisów prawnych regulujących te zagadnienia:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie MNiSZW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych