Pomoc na cele mieszkaniowe

Zakres pomocy na cele mieszkaniowe

Pomoc na cele mieszkaniowe finansowana ze środków ZFŚS udzielana jest w formie zwrotnej i oprocentowanej pożyczki mieszkaniowej, z przeznaczeniem na:

1)        uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,

2)        uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,

3)        adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,

4)        remonty kapitalne i bieżące oraz modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych,

5)        kaucje i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań,

6)        pomoc w zakupie mieszkań i domów potwierdzonym stosowną umową,

7)        pomoc w wykupie zajmowanych mieszkań na własność,

8)        przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

9)        wykończenie nowo wybudowanych mieszkań, domów,

10)      nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego.

11)      pomoc w spłacie kredytów i odsetek bankowych na cele mieszkaniowe (na konto kredytodawcy),

 

Osoby uprawnione do pożyczki mieszkaniowej

Pracownicy WUM mogą ubiegać się o pożyczkę przeznaczoną na realizację wszystkich wyżej wymienionych celów.

Z pożyczki mieszkaniowej może skorzystać pracownik zatrudniony na czas nieokreślony lub na czas niezbędny do spłaty pobranej pożyczki, posiadający łączny staż pracy w Uczelni:

1) w przypadku pożyczki na remont i modernizację mieszkania – 1 rok,

2) w przypadku pożyczki na zakup, wykup mieszkania lub budowę domu – 2 lata.

Emeryci i renciści mogą otrzymać pożyczkę mieszkaniową tylko na remonty kapitalne i bieżące oraz modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych.


Wysokość pożyczek i oprocentowanie

Maksymalna wysokość pożyczek mieszkaniowych oraz wysokość ich oprocentowania, ustalane są corocznie przez Komisję Socjalną w zależności od ilości środków funduszu przeznaczonych na ten cel, a następnie zatwierdzane przez Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych.

W 2018 r. maksymalna wysokość pożyczek wynosi:

1) w przypadku pożyczki na remont i modernizację mieszkania – 15 000 zł

2) w przypadku pożyczki na zakup, wykup mieszkania lub budowę domu – 40 000 zł

a wysokość oprocentowania - 2% w skali roku.

 

Zasady i tryb udzielania pożyczek

Pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki mieszkaniowej mają osoby uprawnione, które:

1)        ubiegają się o pożyczkę po raz pierwszy,

2)        zobowiązane są do usunięcia, potwierdzonych przez właściwe organy na piśmie, strat powstałych w konsekwencji pożaru, zalania, kradzieży i innych poważnych zdarzeń losowych, co wymaga odbudowy substancji lokalu mieszkalnego,

3)        zobowiązane są do wnoszenia terminowych wpłat, związanych z uzupełnieniem wkładów na budowę lub zakup mieszkania, domu.

Osoba ubiegająca się o pożyczkę, składa w Dziale Kadr lub w Sekcji Socjalnej wniosek, którego wzór określa załącznik nr 5 do Regulaminu:

 W przypadku ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową, z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkania lub domu, pożyczkobiorca zobowiązany jest załączyć do wniosku dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki (np. umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, umowa kupna-sprzedaży, pozwolenie na budowę, przebudowę, adaptację mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji i inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pracodawca uzna za konieczne). Wszystkie dokumenty muszą być aktualne.

Wnioski opiniowane są przez Komisję Socjalną, a następnie zatwierdzane przez Kanclerza. Termin rozpatrzenia  wniosku uzależniony jest od dostępności środków funduszu.

Na podstawie zatwierdzonego wniosku przygotowywane jest umowa o pożyczkę, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu, która określa m. in. rodzaj pożyczki mieszkaniowej, kwotę pożyczki oraz okres spłaty: 

Warunkiem zawarcia umowy jest poręczenie spłaty udzielanej pożyczki mieszkaniowej:

1)        na remont i modernizację przez dwóch poręczycieli,

2)        na zakup, wykup mieszkania lub budowę domu przez trzech poręczycieli,

zatrudnionych w WUM w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony lub na czas niezbędny do spłaty pożyczki  i dających gwarancję spłaty zadłużenia.

Pracownik może być poręczycielem tylko dwóch pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych jednocześnie.

Przyznana pożyczka przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez pracownika.

 

Spłata pożyczki

Maksymalny okres spłaty pożyczki mieszkaniowej wynosi:

1)        w przypadku pożyczki na remont i modernizację mieszkania – 5 lat

2)        w przypadku pożyczki na zakup, wykup mieszkania lub budowę domu – 8 lat

W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy, okres spłaty pożyczki może być przedłużony maksymalnie do 10 lat.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Pożyczkobiorca ma prawo wystąpić do Kanclerza z uzasadnionym wnioskiem o:

1)        zawieszenie czasowo spłaty pożyczki,

2)        umorzenie, w całości lub w części, nie spłaconej pożyczki udzielonej ze środków funduszu.

Wniosek wymaga uprzedniego zaopiniowania przez Komisję Socjalną.

 

Kwoty niespłaconych pożyczek z ZFŚS stają się natychmiast wymagalne w razie:

1)        rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy z powodów określonych w art. 52 Kodeksu Pracy,

2)        rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią przez pożyczkobiorcę, w tym w trybie porozumienia stron z inicjatywy pożyczkobiorcy.

 

W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli.

 

W razie śmierci pożyczkobiorcy, kwota pożyczki pozostałej do spłaty:

1)        na remont mieszkania – zostaje umorzona

2)        na zakup, wykup mieszkania, budowę domu – podlega spłacie przez spadkobierców zmarłego.

 

 Pożyczka mieszkaniowa może być przyznana ponownie wyłącznie po spłaceniu w całości poprzedniego zadłużenia.