Nagrody dla pracowników Uczelni

Pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, z tytułu wieloletniej pracy. Są to nagrody przysługujące pracownikom z mocy prawa, które są przyznawane po spełnieniu warunków wymaganych do ich osiągnięcia (staż pracy).

 

Pracownicy uczelni publicznej mogą ubiegać się również o przyznanie nagród uzależnionych od wyników ich pracy:

  1. nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku (nauczyciele akademiccy),
  2. nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku (nauczyciele akademiccy),
  3. nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej,
  4. nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w wysokości 2% planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich, a na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w wysokości 1% planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania w/wym. nagród znajdą Państwo na kolejnych stronach:

nagrody Rektora WUM

nagrody Ministra Zdrowia