Czas pracy

Ze względu na różnice w uregulowaniach dotyczących czasu pracy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, informacje na ten temat prezentowane są odrębnie:

czas pracy nauczycieli akademickich

czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wybrane przepisy wspólne:

Rozporządzenie MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy