Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej

Z funduszu świadczeń socjalnych mogą być finansowane uroczystości i imprezy kulturalno-oświatowe dla pracowników, emerytów i rencistów uczelni, w tym m.in.:

  1. spotkania emerytów, np. Dzień Seniora, wieczór wigilijny
  2. wycieczki krajowe, wyjazdy weekendowe,
  3. bilety do kina, teatru, na wystawy, koncerty, imprezy sportowe i artystyczne.

 Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Kadr i Płac: kontakt lub kontakt2

 

Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej

Z funduszu świadczeń socjalnych dla pracownika i uprawnionych dzieci pracownika, emerytów i rencistów mogą być dofinansowywane wybrane formy zajęć sportowo-rekreacyjnych, na przykład: bilety i karnety na basen, korty tenisowe, do klubów sportowych, itp.

Dofinansowanie dotyczy zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez:

1. Usługodawców zewnętrznych, w tym Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu oraz oryginału dokumentu potwierdzającego koszt zajęć, np. faktura, rachunek, dowód wpłaty, w wysokości do kwoty określonej w tabeli dofinansowania na dany rok.

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM

Dofinansowanie zajęć pływania dokonywane jest w formie wewnętrznej refundacji kosztów zajęć sportowych ze środków ZFŚS. 

Łączna kwota dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych na każdą osobę uprawnioną nie może przekroczyć maksymalnej miesięcznej kwoty dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych, określonej w tabeli dofinansowania, przy czym kwota dofinansowania zajęć pływania organizowanych przez SWFiS ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów przygotowywanej przez Kierownka Studium.

Informacje o zapisach na zajęcia pływania organizowane przez Studium WFiS dostępne są na stronie:

https://azs.wum.edu.pl/node/86

W przypadku korzystania z tej formy świadczeń, świadczeniobiorca ponosi wyłącznie koszt podatku dochodowego obliczany na podstawie kosztu zajęć, z których korzysta. Podatek dochodowy potrącany jest automatycznie przez Dział Kadr i Płac z wynagrodzenia pracownika, na podstawie oświadczenia pracownika składanego w Studium WFiS podczas zapisu na zajęcia.

 Emeryci i renciści WUM składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do wpłaty należnego podatku dochodowego do kasy WUM.

Warunkiem korzystania z zajęć organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej okres trwania zajęć, albo złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie takiej polisy ubezpieczeniowej, według wzoru:

Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia składa się w sekretariacie Studium WFiS przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt do Studium WFiS:

Warszawa, ul. Księcia Trojdena 2C,

tel. (22) 57 20 528, 57 20 529