Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w WUM na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę, na czas trwania stosunku pracy

Legitymacja służbowa uprawnia jej posiadacza do ulgi 37% przy przejazdach publicznymi pociągami osobowymi na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. 

 

W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki składa w Dziale Kadr (budynek Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, III piętro pok. 303):

50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 w Banku Millenium

w tytule przelewu proszę wpisać: legitymacja służbowa WUM - imię.nazwisko

 

Nauczyciel akademicki posiadający legitymację ma obowiązek:

  1. zwrócić legitymację w Dziale Kadr w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia,
  2. w przypadku utraty legitymacji, zgłosić ten fakt w Dziale Kadr i ewentualnie wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu legitymacji,
  3. w przypadku odzyskania utraconej legitymacji, zwrócić  wydany duplikat legitymacji w Dziale Kadr w celu jej unieważnienia.  

Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

  1. zmiany imienia, nazwiska, stanowiska pracy lub zmiany nazwy uczelni,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu,
  3. wyczerpania miejsca na wpisy przedłużające ważność legitymacji.

 

Nie zwrócenie legitymacji w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Dział Personalny rejestruje wystawione i zwrócone legitymacje służbowe.

 

Wyżej opisane zasady wystawiania legitymacji służbowych zostały wprowadzone w drodze Zarządzenia JM Rektora WUM nr 69/2013 z dnia 17 września 2013 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu:

Regulamin wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.