Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w WUM na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę.

W celu uzyskania legitymacji służbowej lub jej duplikatu nauczyciel akademicki składa na adres kadry@wum.edu.pl:

  • wniosek o wystawienie legitymacji służbowej lub jej duplikatu (pdf) (wersja do edycji
  • kolorową fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332). Nie dotyczy wniosku o duplikat legitymacji,
  • dowód wpłaty w wysokości 25 zł za wystawienie legitymacji lub jej duplikatu, dokonanej przelewem na konto WUM o numerze:
50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 w Banku Millenium


w tytule przelewu proszę wpisać: legitymacja służbowa WUM - imię.nazwisko


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji służbowej należy złożyć w przypadku:

  1. zmiany imienia, nazwiska, stanowiska pracy lub zmiany nazwy Uczelni,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu,
  3. wyczerpania miejsca na hologramy przedłużające ważność legitymacji,
  4. utraty legitymacji.

Przy odbieraniu duplikatu wystawionego z powodów opisanych w punktach 1,2 i 3 powyżej, należy zwrócić oryginał legitymacji w Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników.

Nauczyciel akademicki, który utracił legitymację służbową i otrzymał z tego tytułu duplikat, w przypadku odzyskania legitymacji ma obowiązek zwrócić oryginał w Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników w celu unieważnienia.

Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników rejestruje wystawione i zwrócone legitymacje służbowe w systemie elektronicznym.

Wyżej opisane zasady wystawiania legitymacji służbowych zostały wprowadzone w drodze zarządzenia nr 181/2020 Rektora WUM z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Regulamin wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Osoba do kontaktu:


Magdalena Mullen

(22) 57 20 594, magdalena.mullen@wum.edu.pl