Podjęcie zatrudnienia, konkursy

 

Nauczyciele akademiccy

Uregulowania prawne dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich zawarte są w art. 107-129a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

1)    profesora zwyczajnego

2)    profesora nadzwyczajnego

3)    profesora wizytującego

4)    adiunkta

5)    asystenta

Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)    starszego wykładowcy

2)    wykładowcy

3)    lektora lub instruktora.

 

Wymagania i kwalifikacje zawodowe

osób zatrudnianych na stanowiskach nauczycieli akademickich określa art. 114-116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznik nr 20 do Statutut WUM.

 

Rodzaj procedury poprzedzającej zatrudnienie pracownika zależy od stanowiska pracy:

 • Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych i mianowani nauczyciele akademiccy

Kandydaci wyłaniani są w wyniku otwartych konkursów, przeprowadzanych zgodnie z zasadami określonymi w:

załączniku nr 11 do Statutu WUM - w przypadku stanowisk kierowników oraz dyrektorów jednostek, mianowanych nauczycieli akademickich, dyplomowanych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej,

załączniku nr 22 do Statutu WUM - w przypadku stanowisk ordynatorów-kierowników klinik

Wzór ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze określa Zarządzenie nr 30/2013 Rektora WUM z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Oferty pracy na stanowiska kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych możecie Państwo znaleźć tutaj:

http://www.wum.edu.pl/praca/kierownicy-jednostek-naukowo-dydaktycznych

 
  • Nauczyciele akademiccy zatrudniani na podstawie umów o pracę

  Kandydaci do zatrudnienia wyłaniani są w wyniku otwartych konkursów, przeprowadzanych zgodnie z zasadami określonymi w § 81 Statutu oraz załączniku nr 12 do Statutu WUM.

   Szczegółówe zasady przeprowadzania konkursu na stanowiska nauczycieli akademickich, zatrudnianych na podstawie umów o pracę, zostały zawarte w:

  Polityce rekrutacji pracowników WUM,

  wprowadzonym w drodze Zarządzenia Rektora nr 59/2018 z 18 czerwca 2018 r.

  Wzór ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do w/wym. Zarządzenia:

  Oferty pracy na stanowiska nauczycieli akademickich możecie Państwo znaleźć tutaj:

  http://www.wum.edu.pl/praca/nauczyciele-akademiccy

   

   

  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudniani są na stanowiskach:

  1) administracyjno-ekonomicznych

  2) inżynieryjno-technicznych (pracownicy realizujące zadania dydaktyczne i naukowe)

  3) naukowo-technicznych (pracownicy realizujący zadania naukowe)

  4) bibliotecznych i informacji naukowej

  5) obsługi

  Wymagania dla poszczególnych rodzajów stanowisk określone są w załącznikach nr 3, 4 i 5 do Rozporządzenia MNiSZW w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznej z 2 grudnia 2016r. 

   

  Kierownicy i dyrektorzy jednostek administracji i obsługi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce rekrutacji pracowników WUM, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora WUM nr 59/2018 z 18.06.2018 r.  

  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, zapewniającego wybór najlepszego kandydata na wakujące stanowisko.

   Oferty pracy na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi możecie Państwo znaleźć tutaj:

   http://www.wum.edu.pl/praca/pracownicy-niebedacy-nauczycielami