Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są ustalane i wypłacane w oparciu o przepisy:

rozdziału 5 działu III ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

działu III ustawy Kodeks pracy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 oraz w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego:

Uchwałę nr 82 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 paździenika 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z załącznikami:

- Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: dotacje z budżetu państwa dla uczelni publicznej. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określił środki na wynagrodzenia pracowników w: