Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są ustalane i wypłacane w oparciu o przepisy:

rozdziału 5 działu III ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

działu III ustawy Kodeks pracy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 oraz w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego:

Uchwałę nr 71 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z załącznikami, oraz Zarządzenie nr 62 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów załączników do Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla: nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 4 (Podstawowe stanowiska, kwalifikacje, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 5 (Stanowiska, kwalifikacje i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wliczane do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach angielskojęzycznych niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 9a (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 10 (Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

 • załącznik nr 11 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 12 (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 12a (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych - Kalkulacja kosztów do umowy na wykonanie usług komercyjnych realizowanych na zlecenie podmiotów z otoczenia gospodarczego, w tym umów na badania przedkliniczne)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 13 (Wzór wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego - na podstawie §18 Regulaminu wynagradzania pracowników WUM (nie dotyczy pracy w projektach))
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 15 (Wykaz zadań realizowanych na rzecz kształcenia na studiach niestacjonarnych, za które nauczycielom akademickim może zostać przyznana premia z działalności usługowej)
  [pobierz PDF]

Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: dotacje z budżetu państwa dla uczelni publicznej. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określił środki na wynagrodzenia pracowników w: