Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są ustalane i wypłacane w oparciu o przepisy:

rozdziału 5 działu III ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

działu III ustawy Kodeks pracy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 oraz w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego:

Zarządzenie nr 109 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zmienione zarządzeniem nr 11/2020 Rektora WUM z dnia 9.01.2020 r.

- Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 4 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 5 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej: zaocznych))
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 10 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  [pobierz PDF]

 • załącznik nr 11 (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 12 (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 13 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnych)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: dotacje z budżetu państwa dla uczelni publicznej. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określił środki na wynagrodzenia pracowników w: