Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na podstawie art. 156 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie nazywane "trzynastym wynagrodzeniem", na zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej.

Poniżej znajdziecie Państwo pełny tekst ustawy:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (z późn. zm.)

 

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

1)        nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim
           zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),

2)        zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie
           krócej niż trzy miesiące,

3)        powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,

4)        rozwiązania stosunku pracy w związku z:

  • przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  • likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,

5)        podjęcia zatrudnienia:

  • w wyniku przeniesienia służbowego,
  • na podstawie powołania lub wyboru,
  • w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  • w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
  • po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,

6)        korzystania:

  • z urlopu wychowawczego,
  • z urlopu macierzyńskiego,
  • z urlopu ojcowskiego,
  • z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • z urlopu dla poratowania zdrowia,
  • przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
  • korzystania z urlopu rodzicielskiego,

7)        wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.


Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

1)        nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,

2)        stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,

3)        wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

4)        rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługującego pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W przypadkach nie przepracowania pełnego roku kalendarzowego, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Wynagrodzenie roczne wypłacane jest w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

 

Od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych dla potrzeb projektów i wynagradzanych ze środków projektów, w tym od wynagrodzeń uzupełniających, Uczelnia nie nalicza i nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zgodnie z Regulaminem zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w WUM, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 3/2014 z dnia 23.01.2014r. i zmienionym Zarządzeniem Rektora nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r.