Wynagrodzenia za pracę przy projektach

Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, uczestniczący w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, mogą mieć z tego tytułu przyznane wynagrodzenie, o ile zasady programu i realizowanego w jego ramach projektu przewidują takie wynagrodzenia oraz o ile umożliwia to budżet danego projektu.

Zasady realizacji zadań na rzecz projektów oraz zasady wynagradzania za takie prace określa Regulamin zatrudniania i wynagradzania osob uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora WUM nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

W Regulaminie zostały określone zasady zatrudniania oraz wynagradzania osób uczestniczących w projektach na podstawie umów o pracę o raz umów cywilnoprawnych a także zasady powierzania dodatkowych prac związanych z realizacją projektów pracownikom Uczelni i zasady przyznawania wynagrodzeń za te prace, zwanych wynagrodzeniami uzupełniającymi.

Stawki wynagrodzeń uzupełniających zawiera załącznik nr 11 do Regulaminu Realizacji Projektów WUM:

Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego  

Poniżej znajdziecie Państwo załączniki do tego Regulaminu:

Odrębne unormowania dotyczące zatrudniania lub wynagradzania pracowników w ramach projektów, wynikające z zasad i budżetów projektów, wprowadzane są w drodze odrębnych Zarządzeń Rektora:

Zasady realizacji projektów w naszej Uczelni określa Regulamin realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którego jednolity tekst został wprowadzony jako załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora WUM nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r.