Specjalizacje

Nauczyciel akademicki zamierzający podjąć lub kontynuujący szkolenie specjalizacyjne, może zwrócić się do Osoby reprezentującej Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji.

Zgoda Pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych umożliwia uzyskanie zwolnienia z całości lub części dnia (lub dni) pracy na czas niezbędny do realizacji programu specjalizacji, przy czym zachowane jest prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

W przypadku, gdy nauczyciel akademicki realizuje program specjalizacji bez uprzedniej zgody osoby reprezentującej Pracodawcę, może na ten czas uzyskać wyłącznie urlop bezpłatny.  

Po zakończeniu specjalizacji, każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia kserokopii dyplomu specjalizacji w Dziale Personalnym, w celu jej dołączenia do akt osobowych.

Szczegóły trybu realizacji szkolenia specjalizacyjnego określa Zarządzenie Rektora nr 21/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia trybu realizacji szkolenia specjalziacyjnego przez nauczycieli akademickich.

 

Wzory wniosków są do pobrania poniżej: