Akty prawne

Treść wszystkich obowiązujących regulacji wewnętrznych możecie Państwo znaleźć w odpowiednich zakładkach tematycznych.

Prawo o szkolnictwie wyższym

 1. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 2. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania
 4. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Regulacje wewnętrzne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

1. Regulamin Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

2. Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
  • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
  • załącznik nr 4 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  • załącznik nr 5 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy)
  • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
  • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej: zaocznych))
  • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych)
  • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego)
  • załącznik nr 10 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  • załącznik nr 11 (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
  • załącznik nr 12 (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
  • załącznik nr 13 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
  • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnych)

3. Regulamin świadczeń socjalnych WUM

  • załącznik nr 1 (Tabela dofinansowania na rok ... dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci)
  • załącznik nr 2 (Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek)
  • załącznik nr 3 (Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny)
  • załącznik nr 4 (Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka)
  • załącznik nr 5 (Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
  • załącznik nr 6 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej)
  • załącznik nr 7 (Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • załącznik nr 8 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole)

4. Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym