Akty prawne

Treść wszystkich obowiązujących regulacji wewnętrznych możecie Państwo znaleźć w odpowiednich zakładkach tematycznych.

Prawo o szkolnictwie wyższym

 1. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 2. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania
 4. Rozporządzenie MNiSZW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Regulacje wewnętrzne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

1. Regulamin Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 
  • załącznik nr 2 – Obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm)
  • załącznik nr 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz innych źródeł finansowania

2. Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla: nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi)
  • załącznik nr 4 (Podstawowe stanowiska, kwalifikacje, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  • załącznik nr 5 (Stanowiska, kwalifikacje i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wliczane do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach angielskojęzycznych niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego niezaliczanych do obowiązkowego pensum)

3. Zarządzenie nr 117/2017 Rektora WUM z dnia 30.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów: oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego, wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum, budżetu zadania na 20... rok, wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej.

  • załącznik nr 1 (Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego)
  • załącznik nr 2 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum)
  • załącznik nr 3 (Wzór budżetu zadania na 20... rok)
  • załącznik nr 4 (Wzór wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej)

4. Regulamin świadczeń socjalnych WUM

  • załącznik nr 1 (Tabela dofinansowania na rok ... dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci)
  • załącznik nr 2 (Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek)
  • załącznik nr 3 (Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny)
  • załącznik nr 4 (Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka)
  • załącznik nr 5 (Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
  • załącznik nr 6 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej)
  • załącznik nr 7 (Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • załącznik nr 8 (Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole)

5. Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym