Komisja Socjalna

1.       Komisja Socjalna powoływana jest na okres kadencji wybieralnych władz Uczelni przez Rektora, na wniosek
 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych.

2.       W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

1)     przedstawiciele pracowników zatrudnionych w każdym wydziale, wskazani przez Dziekanów Wydziałów,
w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli Wydziału Lekarskiego,

b) po jednym przedstawicielu Wydziału Medycznego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2)      przedstawiciele pracowników administracji i obsługi w liczbie dwóch osób, wskazani przez Kanclerza,

3)      przedstawiciel pracowników jednostek ogólnouczelnianych, wskazany przez Prorektora
ds. Personalnych i Organizacyjnych,

4)      po jednym przedstawicielu każdego ze związków zawodowych działających na terenie Uczelni.

3.       Komisja Socjalna zajmuje się:

1)     opiniowaniem planu rzeczowo-finansowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym zasad
przyznawania świadczeń i rozdziałem środków funduszu na poszczególne cele socjalne,

2)      inicjowaniem różnych form pomocy socjalnej dla pracowników,

3)     opiniowaniem wniosków osób uprawnionych w sprawach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych
we wszystkich formach, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym,

4)      opiniowaniem odwołań dotyczących negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie świadczenia
 socjalnego.

4.       Sekretarzem Komisji Socjalnej jest delegowany pracownik Sekcji Socjalnej w Dziale Płac. 


Zarządzenie Rektora WUM nr 91/2016 z dnia 3 listopada 2016 r., w sprawie powołania Komisji Socjalnej
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2016-2020