Formalności związane z nawiązaniem stosunku pracy

1. Kandydat do zatrudnienia składa w Dziale Kadr dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie, zaopiniowane przez Kierownika Jednostki,
 • życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplomy, zaświadczenia),
 • świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Pracownik Działu sporządza kopie dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem.

Jeżeli Kandydat do zatrudnienia podejmuje pracę w WUM po raz kolejny, składa:

 • podanie o zatrudnienie, zaopiniowane przez Kierownika Jednostki,
 • oraz uzupełnia (aktualizuje) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Jeżeli Kandydat do zatrudnienia został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego konkursu, komplet jego dokumentów przekazuje do Działu Kadr Komisja Konkursowa.

 

2. Pracownik Działu Kadr wydaje Kandydatowi do zatrudnienia:

    • skierowanie na badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy,
    • skierowanie na szkolenie wstępne BHP,
    • skierowanie do specjalisty ds. obronnych.
 

3. Kandydat wypełnia formularze (do pobrania ze strony internetowej lub w Dziale Kadr):

Ponadto osoby, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dodatkowym miejscem zatrudnienia, składają w Dziale Kadr:

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z treścią Regulaminu pracy WUM:

Regulamin pracy WUM

załącznik nr 1 do Regulaminu pracy

załącznik nr 2 do Regulaminu pracy

załącznik nr 3 do Regulaminu pracy

Wypełnione formularze Kandydat składa w Dziale Kadr.

 

 4. Kandydat dostarcza do Działu Kadr:

 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • zaświadczenie ze szkolenia wstępnego BHP,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu przez specjalistę ds. obronnych w zakresie postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

5. Pracownik Działu Kadr zaprasza Kandydata do zatrudnienia do podpisania umowy o pracę.   

 

6. Jeżeli nowo zatrudniony Pracownik zamierza zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, to wypełnia i składa w Dziale Kadr formularz zgłoszenia członka/ów rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA).

 

7. Zgodnie z zarządzeniem nr 111/2018 Rektora WUM z dnia 9.10.2018 r. w sprawie oświadczeń pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) prowadzących działalność naukową oraz pracowników biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w WUM, w sprawie reprezentowanych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących w WUM działalność naukową w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, nowo zatrudniony nauczyciel akademicki (stanowisko badawcze lub badawczo-dydaktyczne) jest zobowiązany do:

1.       złożenia we właściwym Dziekanacie, w ciągu 14 dni od zatrudnienia:

a.       oświadczenie w sprawie reprezentowanych dziedzin i dyscyplin naukowych i czasie pracy w poszczególnych dyscyplinach („Oświadczenie o dyscyplinach”) (wersja edytowalna)

b.      oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie/dyscyplinach („Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby N”) (wersja edytowalna)

2.       utworzenia, w ciągu 7 dni od zatrudnienia, w systemie „Open Researcher and Contributor ID” własnego profilu badacza oraz podania nr ORCID  w bazie WUM.PUBLIKACJE;

Obowiązkiem składania ww. oświadczeń i posiadania nr ORCID nie są objęci pracownicy zatrudnieni na innych niż wymienione powyżej stanowiska. Osoby zatrudnione na innych niż wyżej wymienione stanowiska są uprawnione do składania ww. oświadczeń w przypadku jeśli prowadzą badania (Oświadczenie o dyscyplinach, Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby N, nr ORCID) lub biorą udział w badaniach naukowych (Oświadczenie o dyscyplinach).

Z chwilą ustania przesłanek i kryteriów warunkujących składanie oświadczeń i lub zmiany przedmiotu oświadczeń pracownik zobowiązany jest do ponownego złożenia oświadczeń i/lub złożenia oświadczenia odwołującego wcześniejsze oświadczenie:

a) zaprzestanie prowadzenia działalności naukowej w WUM i zaprzestanie udziału w prowadzeniu działalności naukowej w WUM potwierdzane jest „Oświadczeniem o zaprzestaniu działalności naukowej w WUM/ Oświadczeniem o zaprzestaniu udziału w prowadzeniu działalności naukowej w WUM” (wersja edytowalna); Złożenie oświadczenia powoduje wygaśnięcie „Oświadczenia o dyscyplinach” oraz „Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N”;

b) zmiana dyscyplin prowadzenia działalności naukowej lub zmiana dyscyplin działalności naukowej w której pracownik bierze udział i/lub zmiana udziału czasu pracy poszczególnych dyscyplin potwierdzana jest złożeniem nowego „Oświadczenie o dyscyplinach”;

c) złożenie nowego „Oświadczenia o dyscyplinach” przez pracownika prowadzącego działalność naukową powoduje konieczność złożenia nowego „Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N”;

d) pracownik planujący złożenie w innej niż WUM jednostce oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie/dyscyplinach zobowiązany jest do złożenia „Odwołania zgody na zaliczenie do liczby N” (wersja edytowalna)


8. Nowo zatrudniony nauczyciel akademicki, który zamierza pdjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, powinien złożyć  wniosek o zgodę Rektora na takie dodatkowe zatrudnienie. Nowo zatrudniony nauczyciel akademicki informuje Rektora o podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie gospodarczej.

Szczegółowe informacje na ten temat i wzór wniosku mogą Państwo znaleźć w zakładce: "dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza".

 

9. Nauczyciel akademicki może wystąpić z wnioskiem o wystawienie mu legitymacji służbowej na czas trwania zatrudnienia w WUM. Legitymacja uprawnia do zniżki przy przejazdach pociągami osobowymi. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać w zakładce "legitymacje służbowe".