Formalności związane z nawiązaniem stosunku pracy

1. Kandydat do zatrudnienia składa w Dziale Kadr dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie, zaopiniowane przez Kierownika Jednostki,
 • życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplomy, zaświadczenia),
 • świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Pracownik Działu sporządza kopie dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem.

Jeżeli Kandydat do zatrudnienia podejmuje pracę w WUM po raz kolejny, składa:

 • podanie o zatrudnienie, zaopiniowane przez Kierownika Jednostki,
 • oraz uzupełnia (aktualizuje) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Jeżeli Kandydat do zatrudnienia został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego konkursu, komplet jego dokumentów przekazuje do Działu Kadr Komisja Konkursowa.

 

2. Pracownik Działu Kadr wydaje Kandydatowi do zatrudnienia:

    • skierowanie na badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy,
    • skierowanie na szkolenie wstępne BHP,
    • skierowanie do specjalisty ds. obronnych.
 

3. Kandydat wypełnia formularze (do pobrania ze strony internetowej lub w Dziale Kadr):

Ponadto osoby, dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dodatkowym miejscem zatrudnienia, składają w Dziale Kadr:

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z treścią Regulaminu pracy WUM:

Regulamin pracy WUM

załącznik nr 1 do Regulaminu pracy

załącznik nr 2 do Regulaminu pracy

załącznik nr 3 do Regulaminu pracy

Wypełnione formularze Kandydat składa w Dziale Kadr.

 

 4. Kandydat dostarcza do Działu Kadr:

 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • zaświadczenie ze szkolenia wstępnego BHP,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu przez specjalistę ds. obronnych w zakresie postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

5. Pracownik Działu Kadr zaprasza Kandydata do zatrudnienia do podpisania umowy o pracę.   

 

6. Jeżeli nowo zatrudniony Pracownik zamierza zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, to wypełnia i składa w Dziale Kadr formularz zgłoszenia członka/ów rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA).

 

7. Nowo zatrudniony nauczyciel akademicki, po uzgodnieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej, składa we właściwym Dziekanacie:

Nowo zatrudniony pracownik naukowo-techniczny i inżynieryjno-techniczny, po uzgodnieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej, składa we właściwym Dziekanacie:

zasady zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych określa Zarządzenie Rektora WUM nr 144/2014 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

8. Nowo zatrudniony nauczyciel akademicki, który zamierza pdjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, powinien złożyć  wniosek o zgodę Rektora na takie dodatkowe zatrudnienie. Nowo zatrudniony nauczyciel akademicki informuje Rektora o podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie gospodarczej.

Szczegółowe informacje na ten temat i wzór wniosku mogą Państwo znaleźć w zakładce: "dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza".

 

9. Nauczyciel akademicki może wystąpić z wnioskiem o wystawienie mu legitymacji służbowej na czas trwania zatrudnienia w WUM. Legitymacja uprawnia do zniżki przy przejazdach pociągami osobowymi. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać w zakładce "legitymacje służbowe".