Zadania Biura Organizacyjnego

Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
 

1)   udział w opracowywaniu nowych i wprowadzaniu zmian do obowiązujących
      regulacji wewnętrznych w Uczelni, na podstawie zgłoszeń jednostek
      merytorycznych,

2)   organizacja i obsługa administracyjna posiedzeń Kolegium, Senatu, komisji
      i zespołów,

3)   publikowanie i dystrybucja uchwał Senatu, zarządzeń Rektora oraz Kanclerza 
      i pism okólnych,

4)   prowadzenie rejestrów uchwał Senatu, zarządzeń Rektora i Kanclerza,
      pism okólnych oraz Centralnego Rejestru Umów zawieranych przez WUM
      z podmiotami gospodarczymi,

5)   prowadzenie Systemu Wyszukiwania Informacji dotyczącego aktów
      normatywnych,

6)   koordynowanie przygotowania Sprawozdania z działalności Uczelni
      w systemie POLON,

7)   organizacja i obsługa administracyjna Komisji Wyborczej
      w przeprowadzanych wyborach władz uczelni,

8)   organizacja uroczystości uczelnianych,

9)   prowadzenie rejestru obowiązkowych sprawozdań przygotowywanych przez
      jednostki uczelni dla organów administracji państwowej,

10)  nadawanie uprawnień dla pracowników do portalu Głównego Urzędu
      Statystycznego,

11)  obsługa spraw dotyczących wskazania lekarzy spełniających warunki
       samodzielnych biegłych do wydawania opinii lekarskich w określonej
       specjalności,

12)  przygotowanie propozycji ubezpieczeń majątkowych uczelni
       oraz obowiązkowych ubezpieczeń OC,

13)  aktualizowanie bazy danych adresowych jednostek WUM.