Ocena pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie pracy na podstawie Zarządzenia nr 47/2013 Rektora WUM, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ocena dokonywana jest raz na trzy lata. W uzasadnionych sytuacjach, oceniający pomże podjąć decyzję o przyspieszeniu oceny lub przesunięciu oceny na termin późniejszy. Nowo zatrudnieni pracownicy podlegają pierwszej ocenie przed podjęciem decyzji o przedłużenia zatrudnienia (zazwyczaj pod koniec zatrudnienia na okres próbny). Pracownicy, którzy zmienili miejsce zatrudnienia, podlegają ocenie nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia objęcia stanowiska w nowym miejscu pracy.

Ocena odbywa się w formie rozmowy oceniającej pomiędzy Kierownikiem jednostki a ocenianym Pracownikiem. Podczas rozmowy oceniającej omawiane są poszczególne aspekty pracy i wypełniany jest arkusz oceny pracy, odpowiedni dla stanowiska pracownika. Wypełniony arkusz oceny, przekazywany jest przez Kierownika jednostki do Działu Kadr do 30 września.

Od wyniku oceny ocenianemu pracownikowi przysługuje odwołanie do przełożonego wyższego szczebla, składane w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oceny pracy, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wzory formularzy oceny:

Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika (PDF) (wersja do edycji)

Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego (PDF) (wersja do edycji)

Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego (PDF) (wersja do edycji)

Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi (PDF) (wersja do edycji)