Urlopy dla celów naukowych

Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów dla celów naukowych regulują przepisy art. 134 ust. 1, 3, 4 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz par. 87 i załącznik nr 21 do Statutu WUM.

Płatny urlop naukowy

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, nie częściej niż raz na 7 lat zatrudnienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią. 

W celu uzyskania zgody na urlop naukowy, nauczyciel akademicki składa wniosek wskazujący cel i potrzebę udzielenia tego urlopu. Wniosek musi zostać zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy, a w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni - przez Dziekana.

Płatny urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Do wniosku o udzielenie tego urlopu nauczyciel akademicki załącza:

  • zaświadczenie Dziekana o otwarciu przewodu doktorskiego
  • pozytywną opinię promotora

Wniosek powinien być zaopiniowany przez Kierownika jednostki organizacyjnej.

Bezpłatny urlop naukowy

Nauczyciel akademicki może, za zgodą Pracodawcy, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych. Urlop jest udzielany na wniosek pracownika, przygotowany zgodnie z zasadami dotyczącymi udzielania płatnych urlopów naukowych.

 

Urlopów dla celów naukowych udziela Rektor lub właściwy przedstawiciel Pracodawcy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora: Prorektor ds. Kadr, Dziekan Wydziału.

Zasady i tryb występowania o udzielenie w/wym urlopów zawiera załącznik nr 21 do Statutu WUM.

Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa wyżej, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.