Urlopy dla poratowania zdrowia

Zasady udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów dla poratowania zdrowia regulują przepisy art. 134 ust. 5-12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz par. 87 i załącznik nr 21 do Statutu WUM.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 15 lat w uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć 1 roku.

Jeżeli urlop wykorzystywany jest w częściach, to kolejny urlop może zostać udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.

Orzeczenie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wystawia wyłącznie lekarz medycyny pracy poradni, z którą Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł umowę o świadczenie usług medycyny pracy.

Nauczyciel akademicki zwraca się do Rektora z wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i na podstawie tego wniosku otrzymuje skierowanie na badanie lekarskie, z którym zgłasza się do poradni medycyny pracy WUM. Lekarz wystawia orzeczenie po przeprowadzeniu niezbędnych badań. Od wystawionego orzeczenia przysługuje prawo odwołania, zarówno nauczycielowi akademickiemu, jak i uczelni. Odwołanie wnosi się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela akademickiego lub ze względu na siedzibę uczelni, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadzane jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie wystawione w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Koszty badań koniecznych do wydania orzeczenia, przeprowadzanych nie częściej niż raz na 3 lata oraz koszty badań przeprowadzanych w trybie odwoławczym, ponosi uczelnia.

Tryb orzekania określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Wynagrodzenie za czas tego urlopu oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.

W związku z tym nauczyciel składa w Uczelni oświadczenie: