Urlopy wypoczynkowe

Nauczyciele akademiccy

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim reguluje art. 133 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Do spraw nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie przepisy rozdziału I działu siódmego Kodeksu pracy.

Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim został określony w naszej Uczelni w drodze Zarządzenia Rektora nr 15/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego. Jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie umożliwia mu wykorzystania pierwszego urlopu wypoczynkowego w okresie letniej przerwy w zajęciach dydaktycznych, to urlop powinien zostać udzielony w takim terminie, aby możliwe było wykorzystanie całego przysługującego urlopu.

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:

  1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
  2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
  3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. 

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. Urlop jest udzielany w dniach roboczych, np. przy wymiarze zatrudnienia 1/2 etatu przysługuje 18 dni urlopu wypoczynkowego, o ile zatrudnienie trwa przez cały rok kalendarzowy. W takim przypadku, urlop udzielany jest w dni, które są dla niepełnoetatowego pracownika dniami świadczenia pracy.

W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj: sobota, niedziela) nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

Zasady wynagradzania za czas urlopu wypoczynkowego oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop określa Roporządzenie MNiSZW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy dla nauczycieli akademickich:

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

20 dni roboczych - jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni roboczych - jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W sytuacji:

  1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
  2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
  3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego,

pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. Urlop jest udzielany w dni, które są dla pracownikami dniami świadczenia pracy (zgodnie z harmonogramem pracy) w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna obejmoać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi regulują przepisy: 

rozdział I działu siódmego Kodeksu pracy,

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:


Plan urlopów wypoczynkowych

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ustala się plan urlopów wypoczynkowych dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

W planie urlopów w pierwszej kolejności należy zaplanować urlop zaległy za ubiegły rok, który musi być wykorzystany w całości najpóźniej do 30 września następnego roku. Ponadto, należy zaplanować cały przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie.

W przypadku pracowników, którzy w trakcie danego roku zamierzają przejść na emeryturę oraz pracowników zatrudnionych na czas określony, należy zaplanować cały przysługujący im urlop wypoczynkowy w okresie zatrudnienia.